Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

Našim klientom ponúkame:

SERVIS - opravy poškodených častí výrobkov, kontrola funkčnosti výrobkov, nastavenie
výrobkov a ich údržba

záručný, pozáručný servis -  kontrola výrobkov a ich odborná údržba 

Záruka a záručná doba

Záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia. Podľa Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov. Na nami dodané okná, poskytujeme záruku v dobe trvania 7 rokov. Na doplnky ako sú žalúzie, rolietky, siete proti hmyzu, parapety, poskytujeme záruku v dobe trvania 2 rokov.

 Záručná doba, počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v zmluve o dielo. Začína plynúť od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi, na základe preberacieho protokolu a   záručná doba začína plynúť dňom odovzdania okien do jeho užívania.

Spôsob vybavenia reklamácie v záručnej dobe .

 Dodávateľ bezplatnou opravou odstráni reklamovanú chybu.

Záruka sa nevzťahuje

Na samotnom poškodení spôsobené  nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou,  neodbornou montážou výrobku, poškodením vandalizmom.

 

­